فعالیت انتخاب یک «نه»

تعدادی کارت که روی هرکدام از آنها یک کار بد نوشته شده باشد، آماده می‌کنیم. عباراتی مانند نگفتن حقیقت، خوردن خوراکی ناسالم، اسراف کردن، بد اخلاقی، بی ادبی، قهر کردن، زدن دوستان و … . کارت‌ها می‌تواند تکراری باشد. همه را به صورت درهم در یک سبد قرار می‌دهیم. هریک از دانش‌آموزان با چشمان بسته یکی از آنها را برمی‌دارد، آن را برای کلاس می‌خواند و بچه‌ها با صدای بلند و هماهنگ با هم می‌گویند نه!

 

توجه داشته باشیم مواردی را که از کارهای بد می‌نویسیم، در دایره ذهنی کودکان باشد؛ مورد جدیدی به آن اضافه نکنیم تا یاد بگیرند؛ ضمن اینکه موارد خیلی بد را که سبب ریختن قبح برخی مسائل می‌شود، به کار نگیریم. هدف ما در این بازی فقط افزایش مهارت نه گفتن به کارهای بد است.