فعالیت امتحان بدون مراقب

تجربه آزمون بدون حضور مراقب، درحالی‌که دانش‌آموزان نزدیک یکدیگر نشسته‌اند، فرصت خوبی برای تمرین نه گفتن است. نه گفتن به تقلب کردن از روی دست هم‌کلاسی در حالی‌که تنها مراقب درونی دانش‌آموز او را از این کار نهی می‌کند، خاطره‌ای فراموش نشدنی برای او خواهد ساخت. یک آزمون کوتاه با حداکثر سه سؤال ترتیب می‌دهیم. به بچه‌ها می‌گوئیم حالا که ما سوره کافرون را یاد گرفته‌ایم، پس می‌توانیم بدون اینکه نیازی به مراقب باشد یا با فاصله زیاد از هم بنشینیم، به تمایل به تقلب کردن نه بگوئیم.