فعالیت اذان دسته جمعی هنگام نماز

اقامه نماز جماعت و انواع فعالیت‌ها متناسب با آن، از مصادیق اظهار حق و اظهار گروهی احکام الهی است. یک نمونه از این فعالیت‌ها اذان گفتن دسته جمعی دانش‌آموزان هنگام برپائی نماز است. دانش‌آموزان می‌توانند گروهی تشکیل دهند و هرکدام در یک مکان از مدرسه بایستند و با هماهنگی قبلی به طور هم‌زمان اذان بگویند. آنچه مهم است برنامه‌ریزی خود دانش‌آموزان برای این فعالیت جمعی است و اینکه بدانند این فعالیت را برای عمل به مفاهیم سوره کافرون انجام می‌دهند.