فعالیت ابزار و مهارت

تخته را به دو قسمت چپ و راست تقسیم می‌کنیم. در هر طرف نام یک ابزار و یا یک موضوعی را که مربوط به یک تخصص و مهارت است، می‌نویسیم؛ مثلا چوب یا ارّه که به نجاری مربوط است. از طرف دیگر تخصص‌ها و مهارت‎های متناسب با واژگان روی تخته را در برگه‌هایی می‌نویسیم. دو نفر از بچه‌ها را انتخاب می‌کنیم که پای تخته بیایند و به هر کدام دو یا سه برگه می‌دهیم. با شمارش یک دو سه، بچه‌ها برگه‎‌ها را باز می‌کنند و هرکدام که زودتر توانستند دور ابزار یا موضوع مربوط به تخصصی که در دستشان است، خط بکشند، برنده می‌شوند. برای هیجان بیشتر بازی، تعداد ابزارهای نوشته شده روی تخته می‌تواند بیشتر از تعداد برگه‌ها باشد. همچنین زمان‌دار بودن بازی نیز هیجان آن را بالاتر می‌برد.