فعالیت‌های پایه‌های قبل

از فعالیت‌ها و بازی‌هایی که در سه پایه قبل مطرح شد اگر مناسب موضوع مورد بحثمان در کلاس و یا ذائقه دانش‌آموزان دیدیم می‌توانیم استفاده کنیم. به طور مشخص پیشنهاد می‌شود از پایه اول «بادکنک بازی» و «بازی‌های سرعتی از پایه دوم «استپ هوایی» و «جاربرقی بازی» و از پایه سوم «نمایش بی‌صدا» و «خاطره گویی» مورد اجرا و استفاده قرار بگیرد. فعالیت‌هایی مانند «نقاشی» و «خوش‌نویسی» نیز در همه پایه‌ها قابل استفاده است.