فعالیت‌های پایه‌های قبل

همه فعالیت‌ها و بازی‌هایی که در پایه اول ذکر شد[1] برای پایه دوم هم مناسب است؛ اما برای مرور هدف پایه اول به طور مشخص می‌توانیم فعالیت‌هایی مانند «سرعت جت»، «بادکنک بازی»، «بازی‌های سرعتی» و «گرگم به هوا» را در کلاس اجرا کنیم.

[1] به فصل «پایه اول» در صفحه فلان مراجعه فرمایید.