علمک

یکی از موضوعات مهم سوره مبارکه مطففین رغبت به خوبی ها را با اطرافیان و شناخت و ادای حقوق آنها تجربه کردن، می باشد.

در این فیلم کوتاه نمونه ای از این رفتار را در غالب انجام یک کار ساده مشاهده می کنیم.

معلم محترم می تواند پس از پخش این فیلم کوتاه با دانش آموزان درباره موضوع سوره گفتگو کند.