عظمت طبیعت

در این کلیپ با صحنه‌های مختلف و با عظمت طبیعت مواجه می‌شویم که نشان از قدرت خداوند است . براساس محورهای تربیتی سوره مبارکه فیل قدرت خداوند برتر از قدرت تمام موجودات است واین را می‌توان از شگفتی‌های طبیعت دریافت.