شمع بدون هوا

شمعی را  به کلاس می آوریم. آن را درون یک ظرف شیشه‌ای قرار داده و روشن می‌کنیم.  پس از مدتی، درب ظرف را می‌پوشانیم. بچه ها شاهد خاموش شدن شمع خواهند بود. از بچه‌ها در مورد شرایط خاصی که شمع  برای روشن ماندن نیاز دارد، سوال می‌کنیم و به این نکته پی‌می‌بریم که شمع، بدون هوا، روشن نمی‌ماند.