شمع، گل، پروانه

کلاس را به گروه های سه نفره تقسیم کرده و به هر سه نفر یک طناب ورزشی می‌دهیم. هر کدام از بازیکنان در هر گروه یکی از اسم‌های شمع، گل یا پروانه را برای خودشان انتخاب می‌کنند. دو نفر دو طرف طناب را می‌گیرند، نفر سوم وسط می‌ایستد. نفرات دو طرف این شعر را شمرده می‌خوانند و طناب را می‌چرخانند. در همین حال نفر وسط از روی طناب می‌پرد. روی هر اسمی که نتواند از روی طناب بپرد باید جایش را با آن شخص عوض کند.  برای افزایش هیجان بازی خوب است همه گروه‌ها با هم و هماهنگ بازی کنند. در این صورت شعر را خودمان خوانده و از دانش‌آموزان می‌خواهیم سرعت چرخاندن طناب را با سرعت شعر خواندن ما هماهنگ کنند.

با داشتن گروه‌های چهار نفره و پریدن هم‌زمان دو نفر از روی طناب، دانش‌آموزانمان زیبائی هماهنگی را بیشتر لمس می‌کنند.