شعر “نماز اولی ها”

سوره مبارکه نصر درباره ی یاری دین خدا و افتخار کردن به این یاری است.

یکی از مراسم هایی که می تواند از بسترهای اصلی سوره نصر باشد، جشن عبادت هست که در پایه سوم برای دختران برگزار می شود.

شعر زیر در همین رابطه است و بچه ها می توانند این شعر را یاد گرفته و در جشن اجرا کنند.

 

ما بچه ها ی سوم         مثل گلای بهار

با هم می رفتیم نماز      برای اولین بار

همه پوشیده بودن        لباس خیلی قشنگ

چادر نماز سفید            با گلای رنگارنگ

عجب نماز خوبی           کنار دوستای خوب

چه جمع مهربونی         با آرزوهای خوب

یاد خدا مهمون ِ           دلای شادمونه

نماز امروز ما              همیشه یادمونه

(شعر از کتاب چادر دنباله دار سروده محمدصادق خدایی)