شعر حمد یعنی …

ا

شعار پایه اول پس از تدریس سوره حمد و انتقال مفهوم دیدن زیبایی‌های جهان و تحسین آنها، قابل استفاده است.

دوست دارم گل را

جنگل و دریا را

بوسه‌های مادر

خنده بابا را

 

بوی باران خوب است

کفشدوزک زیباست

آسمان با ابرش

مثل خواب و رویاست

       

حمد یعنی دنیا

غرق در زیباییست

جز خدا هیچ کسی

خالق اینها نیست

شاعر: فائزه زرافشان