شعر جامدادی

در جامدادی خود

خیلی مداد دارم

من این مدادها را

هر روز می شمارم

 

چندین مدادِ آبی،

چندین مدادِ قرمز

اصلا به این همه سبز

دارم نیاز ؟ هرگز

 

از دستِ من کلافه است

آقای جامدادی

از گریه باز مانده

لب های جامدادی

 

بی فایده است گاهی

کفش و تِلِ زیادی

اما همیشه خوب است

لبخند و مِهر و شادی

 

 

از سوره ی ” تکاثر “

این درس را گرفتم

درسِ مفید بودن،

درس زیادی و کم