شعر اردیبهشت

در دشت سرسبز

یک رود جاریست

هم سبزه هم گل

نقشی بهاریست

 

 

فرش زمین است

دشتی پر از گل

پیچیده هر جا

آواز بلبل

 

 

بر دوش شاخه

گنجشک شاد است

صد قاصدک باز

در دست باد است

 

 

ماه قشنگیست

اردیبهشت است

دنیا چه زیباست

مثل بهشت است

شاعر: زهرا عراقی