شعارهای انقلابی

شعار سردادن که در ایام انقلاب متداول بود، یکی از مصادیق برائت از باطل و بدی‌های اجتماعی است. ایام دهه فجر بهانه خوبی برای پرداختن به این موضوع است. تهیه فهرستی از انواع شعارهای زمان انقلاب و ایجاد نمایشگاهی گروهی از پوسترها یا نقاشی خط و … با محوریت شعارهای زمان انقلاب می‌تواند فعالیت مناسبی برای آشنائی با این روش برائت از باطل باشد. غیر از شعارهای انقلابی، هر نوع فعالیتی که در راستای جشن دهه فجر توسط دانش‌آموزان صورت گیرد، به معنای اظهار احکام الهی و برائت از باطل و بدی‌های اجتماعی است.