سیر تغییر فصل ها

مرحله دار بودن امور در تغییر فصول به خوبی مورد توجه است. لازمه هر کار منظمی داشتن سیر و مرحله و طی کردن آنهاست.