اتصال به پیامبر با درک خوبی‌های درونی
برای آموزش سوره کوثر به دانش‌آموزان دبستانی، سعی می‌کنیم هروقت توانستیم سوره را یا فردخوانی یا جمع خوانی کنیم. علاوه برخواندن سوره، این پیام را به بچه‌ها یاد می‌دهیم که اگر کسی بداند چقدر خوب است و سعی کند خوبی‌های خود را حفظ کند، به پیامبر متصل می‌شود. برای آموزش این مفهوم، شش گام در نظر گرفته شده است که متناسب با سن و پایه دانش‌آموزان می‌توان آنها را یاد داد.

گام اول: درک پاکی و معنویت و خوب بودن به واسطه القای معلم

گام دوم: شناخت انواع صفات خوب و زیبای فطری خود

گام سوم: شبیه و متصل دانستن خود به پیامبر گرامی به واسطه بروز صفات زیبا

گام چهارم: شناخت نماز و بخشش به عنوان دو کار ویژه که انسان را شبیه پیامبر می‌کند

گام پنجم: شناخت استعدادهای درونی و شکوفایی و حفظ آنها برای شباهت به پیامبر

گام ششم: تلاش برای شناخت استعدادهای جمع و استفاده از آنها برای انجام کار خیر و شبیه شدن به پیامبر

فعالیت گام اول

در حال آماده سازی محتوا…

فعالیت گام دوم

در حال آماده سازی محتوا…

فعالیت گام سوم

در حال آماده سازی محتوا…

فعالیت گام چهارم

در حال آماده سازی محتوا…

فعالیت گام پنجم

در حال آماده سازی محتوا…

فعالیت گام ششم

در حال آماده سازی محتوا…