ارتقای مهارت نه گفتن
برای آموزش سوره کافرون علاوه بر خواندن مکرر سوره در موقعیت‌های گوناگون کلاس، پیام سوره را نیز به دانش‌آموزان آموزش می‌دهیم. سوره کافرون به بچه‌ها مهارت نه گفتن را می‌آموزد. گام‌های آموزش این سوره به شرح زیر است:

گام اول: آشنایی با مواضعی که لازم است در آن موقعیت به صورت صریح و قاطع نه بگویند

گام دوم: دانستن تنوعی از مواضع و موقعیت هایی که می شود نه یا بله گفت

گام سوم: آشنایی مصداقی یکی از موقعیت هایی که باید بله یا نه بگوید و بررسی اثرات و نتایج آن

گام چهارم: تهیه فهرستی از مواضع و موقعیت های که نه گفتن لازم است و داشتن برنامه عملی برای آن

گام پنجم: شناخت نشانه های دینداری و اظهار آن و شناخت شاخصی های بی دینی و دور شدن از آنها

گام ششم: طراحی برنامه هایی جمعی برای تشکیل جمعی ممتاز برای اعلام موضع و برائت از باطل و کفر