در درس 12 «جنگل برای کیست؟» صفحه 83 و درس 13 «سالم بمانیم» صفحه93، دانش‌آموزان با تعدادی از قوانین طبیعی مربوط به زندگی جانوران و قوانین مربوط به حفظ سلامت آشنا می‌شوند. توجه دادن آنها به این قوانین و بیان این موضوع که برخی قوانین هستند که بسیار مهم‌اند و بی‌خبر ماندن از آنها زندگی انسان را به خطر می‌اندازد، می‌تواند شروع خوبی برای مرور مفاهیم سوره نباء باشد.