چنانچه تمایل به مرور مفاهیم سوره نباء در کلاس ریاضی داشته باشیم می‌توانیم بسته به شرایط و موقعیت‌هایی که در کلاس پیش می‌آید، قوانینی که کاربرد مهمی در زندگی دارند را بازگو کنیم. برای مثال اگر حواسم به دوستم و نیازهای او باشد حالم بهتر می‌شود.