1. در کلاس تفکر دانش‌آموزان با تعدادی از قوانین زندگی و قوانین حقیقی مربوط به سعادت انسان آشنا می‌شوند. کافیست با توجه دادن آنها به این قوانین بستر مناسب برای مرور سوره نباء را فراهم نموده و از آنها بخواهیم این قوانین را به دیگران نیز منتقل کنند. برای مثال می‌توانیم به این موارد اشاره کنیم: