سرعت و نشاط در انجام کارهای خوب و دوری از کندی در عمل


برای آموزش سوره ناس مهمترین کار، خواندن سوره است. به طوری که بچه‌ها با خود سوره، انس بگیرند. در کنار انس با سوره پیامی از سوره را به آنها منتقل می‌کنیم. پیام سوره ناس برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی، سرعت داشتن در انجام کارها و دوری از نشاط است. این پیام را می‌توانیم در شش گام متناسب با پایه دانش‌آموزان آموزش دهیم.


گام اول: دوری از کندی و تأخیر با انجام سریع کارهای خوب


گام دوم: شوق انجام کار خوب به واسطه آشنا شدن با کارهای خوب بیشتر


گام سوم: افزایش سرعت کارها با اولویت دهی و انتخاب بهترین کار خوب


گام چهارم: شناخت عوامل مصداقی تأخیر در کارها و برنامه‌ریزی برای دوری از آنها


گام پنجم: شناخت قوانین و مهارت‌های افزایش نشاط برای افزایش کارهای خوب


گام ششم: کشف راهکار برای افزایش سرعت کارهای خوب با مشارکت دیگران