نجات از آسیب‌ها به واسطه نزدیک شدن به پیامبر
پیام سوره مسد برای دانش‌آموزان دبستانی، نجات از آسیب‌ها به واسطه نزدیک شدن به پیامبر است. شش گام برای رسیدن به این پیام تعریف شده است. البته در گام‌های اولیه، بیشتر به مفهوم آسیب می‌پردازیم و از گام چهارم، وقتی بچه‌ها به خوبی با مفهوم آسیب آشنا شدند، از پیامبری سخن می‌گوییم که راه نجات از آسیب دیدن انسان‌هاست.
گام اول: درک اینکه آسیب برای همه آسیب است

گام دوم: شناخت انواع آسیب‌های جسمی و روحی

گام سوم: شناخت یک آسیب مشخص و مقابله با آن

گام چهارم: شناخت و مقابله با آسیب‌هایی که انسان را از خوبان و از پیامبر دور می‌کند

گام پنجم: شناخت و مقابله با آسیب‌های روابط اجتماعی که انسان را از پیامبر دور می‌کند

گام ششم: تعریف کارهای خوبی که موجب نزدیکی فردی و گروهی به پیامبر می‌شود