خوب بودن به واسطه نماز و رفع نیاز ضعیف‌ترها
همانند سایر سوره‌ها برای آموزش سوره ماعون، سوره را با نشاط و حس خوب می‌خوانیم و از روش‌های مختلف خواندن سوره، بهره می‌بریم. همراه خواندن سوره برای انس گرفتن بچه‌ها با سوره، پیام سوره را نیز منتقل می‌کنیم. پیام سوره ماعون برای دانش‌آموزان دبستانی، خوب بودن به واسطه نماز و رفع نیاز ضعیف‌ترها است. این مفهوم را با آموزش مفهوم قانون همراه می‌کنیم. گام‌های آموزش پیام سوره ماعون به شرح زیر است:

گام اول: بداند عمل به قانون با لذت بردن منافات ندارد

گام دوم: با انواع قوانین و محدودیت‌های فردی و اجتماعی آشنا باشد

گام سوم: کمک به دیگران و رفع نیاز آنها را یک قانون بداند

گام چهارم: با اواقات نماز کاملاً آشنا باشد و اهمیت زمان را برای نماز و همچنین کمک به محرومان بشناسد

گام پنجم: نماز و رفع نیاز محرومان را با هم مرتبط بداند

گام ششم: بستر نماز را فضای مناسبی برای رفع نیاز محرومان بداند