هشیاری و حل مشکلات
پیام سوره فلق به دانش‌آموزان دبستانی، قابل حل بودن مشکلات است. آنها به واسطه سوره فلق یاد می‌گیرند که سوره می‌توان مشکلات را حل کرد و هر مساله‌ای راه حلی دارد. می‌دانیم که وقتی می‌خواهیم پیام سوره را آموزش دهیم، نباید از خواندن سوره غافل شویم و بهتر است سوره را با خوشحالی بخوانیم و تکرار کنیم. شش گام آموزش پیام سوره فلق به شرح زیر است. این گام‌ها را متناسب با سن و پایه بچه‌ها کار می‌کنیم. 
گام اول: مواجهه پرنشاط با مشکلات


گام دوم: آشنایی با مواجهه درست دیگران با انواع مشکلات


گام سوم: مواجهه درست با یک مشکل مشخص و چشیدن لذت حل آن


گام چهارم: شناخت ابعاد مختلف مشکلات و برنامه ریزی برای حل آن ها


گام پنجم: شناخت انواع مشکلات و افزایش توان حل مشکلات تعامل با دیگران


گام ششم: به کارگیری توان گروهی در حل مشکلات عمومی

فعالیت گام ششم