برای آموزش مفاهیم سوره مبارکه حمد، اصلی‌ترین کار، مواجه کردن دانش‌آموزان با آیات سوره است. سوره را برای بچه‌ها می‌خوانیم، صوتش را برایشان پخش می‌کنیم، بسته به توان و سنشان از خودشان می‌خواهیم که سوره را بخوانند و هم‌خوانی کنند. اما برای اینکه بتوانیم درباره سوره با دانش‌آموزان دبستانی صحبت کنیم، لازم است پیامی که سوره برای آنها دارد را بیان نماییم. به آنها می‌گوییم: «دنیا پر از زیبایی است. ما باید این زیبایی‌ها را ببینیم و تحسین کنیم.» کم کم که دانش‌آموزان با این مفهوم آشنا شدند و توانستند زیبایی‌ها را ببینند و در مقابل آنها ابراز داشته باشند، آنها را به سمت رفتارهای زیبا سوق می‌دهیم. چه رفتارهای زیبایی که در دیگران می‌بینند، چه رفتارهای زیبایی که خودشان انجام می‌دهند و به این واسطه مورد تحسین قرار می‌گیرند.
برای آموزش این مفهوم، شش گام تعریف می‌شود که این گام‌ها را می‌توان متناسب با سن و پایه دانش‌آموزان کار کرد. به عنوان مثال با پایه اولی‌ها گام اول را کار می‌کنیم، با سومی‌ها سه گام اول را کار می‌کنیم، با پنجمی‌ها می‌توانیم پنج گام کار کنیم و … .


گام اول: ابتدا دانش‌آموزان را با زیبایی‌ها مواجه می‌کنیم. در این گام دانش‌آموزان باید زیبایی‌ها را ببینند و آنها را تحسین نمایند.


گام دوم: در این گام از یک سو دانش‌آموزان باید بتوانند انواع پدیده‌ها و رخدادهای زیبا را ببینند و از سوی دیگر در تشخیص و تمایز دادن بین انواع زیبایی‌های یک پدیده توانمند شوند. مثلا علاوه بر زیبایی ظاهری، زیبایی درونی یا مخفی یک پدیده را ببینند.


گام سوم: در گام بعد لازم است دانش‌آموزان نسبت به انجام رفتارهای زیبا اقدام نمایند و مورد تحسین قرار بگیرند.


گام چهارم: در این گام دانش‌آموزان باید بتوانند کم کم رفتارهای زیبایی انجام دهند که کمی با سختی همراه است.


گام پنجم: لازم است دانش‌آموزان زیبایی‌های گوناگون را ببینند و تحسین کنند و آمادگی داشته باشند رفتارهای زیبا را حتی با وجود دشواری نسبی انجام بدهند. اما وجه تمایز این گام با گام قبل این است که رفتارهای زیبا در تعاملات اجتماعی و در ارتباط با دیگران است.

گام ششم: در این گام دانش‌آموزان، فعالیت‌های زیبای گروهی انجام می‌دهند.