درک عظمت خداوند به واسطه مخلوقات
برای آموزش سوره توحید، سوره را برای بچه‌ها می‌خوانیم به طوری که با سوره انس بگیرند و دوست داشته باشند بارها و بارها سوره را بخوانند و بشنوند. در کنار خواندن سوره، پیامی از سوره را هم آموزش می‌دهیم. پیام سوره توحید برای دانش‌آموزان دبستانی، درک عظمت خداوند به واسطه دیدن عظمت مخلوقات است که این مفهوم را در شش گام می‌توان آموزش داد.
گام اول: آشنایی با تنوعی از مخلوقات

گام دوم: آشنا شدن با خواص جالب مخلوقات گوناگون

گام سوم: آشنا شدن با خواص یک مخلوق به صورت خاص

گام چهارم: آشنایی با خواص چند مخلوق در کنار هم و تولید یک چرخه

گام پنجم: آشنایی با قوانین طبیعی و درک ثابت بودن آنها

گام ششم: درک اهمیت نقش رهبر در ساماندهی یک نظام