فرقی ندارد کوچک باشیم یا بزرگ، زیبایی های فصل بهار حال همه ما را خوش می کند.
داشتن حالِ خوش در همه فصل های
زندگی صرفاً نصیب انسان های زیبابین و تحسین کننده زیبایی می شود.

ما می‌خواهیم این صفتِ خوش حال کننده را، به‌واسطه سوره مبارکه حمد رزق خانواده‌مان کنیم.

قرار ما:
از ۷ تا ۱۱ فروردین، ساعت ۹ تا ۹:۴۵

آدرس جلسات و صوت آنها در کانال زیر گذاشته می‌شود:

ble.ir/Fahmeghoran_Dabestan

eitaa.com/Fahmeghoran_Dabestan