جمعه ۳۰ اردیبهشت ماه، سرود سلام فرمانده با یک اتفاق زیبا در نمایشگاه کتاب اجرا شد.این بار پیکسل های قرآنی “کتاب فرمانده” و “با تو ستاره میشوم” روی سینه تعدادی از بچه‌ها جا گرفته بود. پیکسل‌های سوره تکویر! سوره ای که پیام قیام همراه با امام و با قرآن را برای ما دارد… و سرود سلام فرمانده نیز ما را به این قیام میخواند و میتواند یکی از مصادیق خوب سرود‌هایی که در ارتباط با پیام سوره تکویر با بچه‌ها میتوان خواند باشد.در ادامه فیلم سرود و عکس‌هایی از بچه‌های شرکت کننده را میبینید.