ساعت‌های مختلف و زمان‌ها

در این کلیپ توجه به روز و ساعت و راههایی که انسان در دوره های مختلف برای تشخیص زمان بکار می برده است را نشان می دهد. این کلیپ نشان می دهد انسانها به دلیل درک اهمیت زمان سعی دارند تا با درست کردن ساعت بتوانند از زمان خود بهتر استفاده کنند. یکی از اهداف تربیتی سوره قدر اهمیت زمان و استفاده بهینه از آن و همچنین توجه به زمانهای مختلف شب و روز و تمایز آنها از هم است تا بتوانیم کار متناسب با آن را انتخاب و انجام دهیم و اثر بخشی بیشتری داشته باشد.