زنجیره کلمات حمدی

یک کلمه زیبا و حمدی به دانش‌آموزان می‌دهیم و از آن‌ها می‌خواهیم با حرف انتهای آن کلمه یک زیبایی دیگر بنویسند و سپس با حرف آخر این زیبایی یک زیبایی دیگر و به این ترتیب تا 15 بار این کار را تکرار کنند.