زنجیره صفات

روی تخته حدود ده صفت خوب و زیبای فطری می‌نویسیم. صفاتی مانند راستگو، شجاع، تمیز، باادب، باحیا، کوشا، خوش‌رو، صبور، بخشنده، باگذشت و … . به شکل درهم، به صفات روی تخته اشاره می‌کنیم. اولین صفت را می‌گوییم؛ برای مثال کوشا. همه بچه‌ها با صدای بلند می‌گویند: «ما همه کوشا هستیم». سپس به صفت بعدی اشاره می‌کنیم؛ مانند خوش‌رو. دانش‌آموزان می‌گویند: «ما همه کوشا و خوش‌رو هستیم.» به همین ترتیب بازی را ادامه می‌دهیم تا در آخرین جمله همه صفات گنجانده شود. بچه‌ها باید ترتیب کلمات را حفظ کنند و هر بار از اولین صفت آغاز نمایند. توجه به رعایت ترتیب کلمات باعث شادی و هیجان بچه‌ها می‌شود. اگر زمان را به بازی اضافه کنیم، هیجان بازی بیشتر می‌گردد.