زمان

یکی از محورهای سوره مبارکه عصر تمایز بین برد و باخت است و این کلیپ ارزش زمان را نشان می‌دهد و اینکه زمان در حال گذر است و برنده واقعی کسی است که از زمان به خوبی استفاده کند .