زبان خارجی

جملاتی به یک یا چند زبان بجز زبان فارسی روی تخته می‌نویسیم. سپس از دانش‎‌آموزان می‌خواهیم موضوع جملات را بگویند. حتی می‌توانیم جملات را قبلا روی برگه‌هایی نوشته‌ و به هر دانش‌آموزان یک برگه بدهیم. وقتی ابراز کردند که متوجه  به این موضوع اشاره می‌کنیم که داشتن سواد است که باعث فهمیدن می‌شود و ما نمی‌توانیم متنی را بخوانیم و بفهمیم مگر این‌که زبان آن را آموخته باشیم. مانند زبان فارسی که برای آموختنش تلاش کرده‌ایم. در ادامه یک حدیث کوتاه و زیبا به زبان عربی را به دانش‌آموزان یاد می‌دهیم تا لذت تلاش دوباره برای آموختن را بچشند.