رویش دانه

یکی از اهداف تربیتی سوره مبارکه اعلی توجه به پدیده ها و درس آموزی از تسبیح موجودات برای یاد خداست. انسان با مشاهده رویش دانه باید متوجه تسبیح موجودات شده و به یاد خدا متذکر شوند.