مدرسه دانشجویی نسل توحیدی با همکاری مدرسه دانشجویی تزکیه و تعلیم برنامه فوق العاده ای در ایام نوروز برگزار میکند:

روش های فهم قرآن ویژه والدین، برای آموزش قرآن به فرزندان

با تدریس پژوهشگر ارجمند آقای علایی

 اول تا 12 فروردین نوروز 1401
هر روز ساعت 10 صبح