رنگ گردن رنگین کمان

به تعداد دانش‌آموزان کاربرگ رنگین کمان تهیه می‌کنیم. روی هرکدام از قوس‌های آن نام یک از چیزهائی که زیاد بودنش خوب نیست را می‌نویسیم. از دانش‌آموزان می‌پرسیم کدام رنگ از رنگین‌کمان را بیشتر دوست دارند. کاربرگ‌ها را به آن‌ها داده و می‌پرسیم آیا دوست دارند هر هفت رنگ رنگین کمان به رنگ محبوب آن‌ها باشد؟ درپایان همه این نتیجه می‌رسیم که حتی زیاد بودن رنگ‌ها هم خوب نیست. روی تخته عبارات روی رنگین کمان را نوشته و جلوی هرکدام بترتیب رنگ‌های رنگین کمان را می‌نویسیم، بطوریکه بچه‌ها با رنگ کردن متناظر آن عبارت روی کاربرگشان یک رنگین کمان زیبا داشته باشند.