رسم پیغمبر ما

شعر زیر در ارتباط با نماز و بخشش و همسو با هدف تربیتی سوره مبارکه کوثر در این پایه سروده شده است.

مادرم می‌دوزد، چادری پاک و قشنگ

روی آن روییده، غنچه‌هایی خوش‌رنگ

چادر گلدارم، باغ زیبای من است

جانماز سبزم، زیر پایم چمن است

باز هم وقت اذان، می‌شتابم به نماز

تا شبیه مادر، بکنم راز و نیاز

مادرم می‌دوزد جانمازی دیگر

تا ببخشم آن را به رفیقم «هاجر»

مادرم گفت حجاب، هدیه مادر ماست

این نماز و بخشش رسم پیغمبر ماست

باز هم می‌خوانیم، رکعتی دیگر را

باز هم می‌خوانیم، «سوره کوثر» را

شاعر: راضیه مظفری