دینداران از نگاه دوربین

یک جلسه قبل از ورود به سوره از دانش‌آموزان بپرسیم در خانواده و اطرافیان فردی که کار جهادی انجام دهد، خادم باشد و یا در خیریه ای مشغول باشد و اهل کار خیر باشد هست؟ پس از شنیدن تعاریف دانش‌آموزان از آن‌ها می‌خواهیم با آن‌ها مصاحبه کنند. اگر خودمان فردی را می‌شناختیم می‌توانیم برای تهیه مصاحبه به دانش‌آموزان معرفی کنیم.

خوب است در انتخاب سوالات مصاحبه به دانش‌آموزان کمک کنیم.

سپس در جلسه بعد با برسی نتایج مصاحبه ها وارد سوره می‌شویم.