دیدن زیبایی

برای تقویت دیدن زیبایی‌ها در آموزش سوره مبارکه حمد، توجه بچه‌ها را به زیبایی‌های اطرافشان مانند زیبایی‌های موجود در کلاس، حیاط، مدرسه، خانه و … جلب می‌کنیم. از آنها بخواهیم در هرجایی که نشسته اند زیبایی هایی که در اطراف خود می‌بینند را با سرعت یادداشت کنند یا بگویند و تحسین کنند؛ بعد از پخش سوره خدا را برای داشتن همه این زیبایی ها شکر کنیم.

از نکته: زیبایی هایی که دانش‌آموزان می‌بینند میتواند از تزیینی های خانه  گرفته تا رنگ برگ درختان و هر چیز دیگری که به نظرشان زیبا می‌آید. خوب است برای این کار ابتدا خودمان شروع به تحسین کنیم تا آنها در کنار ما یاد بگیرند که زیبایی‌ها را ببینند و ابراز نمایند. می‌توانیم صوت سوره حمد را پخش کنیم و تا اتمام سوره به بچه‌ها زمان بدهیم زیبایی‌ها را ببینند و پس از شنیدن سوره آنها را بیان کنند.