دومینو

در بازی دومینو اهمیت یک قطعه به خوبی نمایش داده می‌شود. همه اجزا باید هماهنگ باهم باشند و در صورتی که یکی از قطعه به خوبی عمل نکند کار همه مجموعه دچار اختلال می‌شود. : یکی از اهداف تربیتی سوره مبارکه زلزال فهم اهمیت ذره‌ها است.