کارگروه دبستان در مدرسۀ دانشجویی دورۀ تابستانه را به‌صورت مجازی برگزار می‌کند. این دورۀ آموزشی با رویکرد فهم قرآن در دبستان با 5 بستۀ آموزشی وکاربردی متنوع ارائه شده است. دوره‌های ویژۀ بانوان بدین شرح است: معرفی فهم قرآن در دبستان؛ تدبر در سوۀ حمد و شیوۀ آموزش آن به دانش‌آموزان با روش‌های اجرایی اهداف سورۀ حمد در هر پایه؛ مهارت آموزی دبستان. دورۀ ویژۀ آقایان نیز تنها، معرفی فهم قرآن در دبستان است. ثبت‌ نام از یکم تیرماه آغاز می‌شود.