در این بخش با مقدماتی که برای شروع فهم قرآن باید بدانیم و سوره‌ هایی که میتوانیم تدریسمان را با آن شروع ‌کنیم آشنا می‌شویم. این دوره شامل 9 جلسه آموزشی که به همه این محتوای از طریق این صفحه دسترسی دارید. جلسه اول با موضوع اصلاح رویکرد نسبت به قرآن و جلسات بعد در تبیین فهم قرآن یا چگونگی تدریس یک سوره پرداخته است.

 

جلسه اول: اصلاح رویکرد نسبت به قرآن

جلسه دوم: آشنایی با فهم قرآن- قسمت اول

جلسه سوم: سوره مبارکه حمد

جلسه چهارم: آشنایی با فهم قرآن- قسمت دوم

جلسه پنجم: سوره مبارکه ناس

جلسه ششم: آشنایی با فهم قرآن- قسمت سوم

جلسه هفتم: سوره مبارکه فلق

جلسه هشتم: آشنایی با فهم قرآن- قسمت چهارم

جلسه نهم: سوره مبارکه توحید