در این بخش با مقدماتی که برای شروع فهم قرآن باید بدانیم و سوره‌ هایی از هر پایه که تدریسمان در سال تحصیلی را با آن شروع می‌کنیم آشنا می‌شویم.  این دوره شامل 9 جلسه فیلم آموزشی برای هر پایه است که همه محتوای آن در این صفحه آمده است. جلسه اول با موضوع اصلاح رویکرد نسبت به قرآن و جلسات بعد یک در میان، به صورت یک جلسه عمومی و یک جلسه به صورت اختصاصی برای هر پایه است.

 

جلسه اول: اصلاح رویکرد نسبت به قرآن

جلسه دوم: آشنایی با فهم قرآن- قسمت اول

جلسه سوم: 

با وارد شدن به پایه مورد نظر خود، فیلم جلسه سوم را ببینید.

جلسه چهارم: آشنایی با فهم قرآن- قسمت دوم

جلسه پنجم: 

با وارد شدن به پایه مورد نظر خود، فیلم جلسه پنجم را ببینید.

جلسه ششم: آشنایی با فهم قرآن- قسمت سوم

جلسه هفتم: 

با وارد شدن به پایه مورد نظر خود، فیلم جلسه هفتم را ببینید.

جلسه هشتم: آشنایی با فهم قرآن- قسمت چهارم

جلسه نهم: 

با وارد شدن به پایه مورد نظر خود، فیلم جلسه نهم را ببینید.