دوربین بازی (به جای هواپیما بازی در کتاب)

 با لوله های دستمال کاغذی، کاغذ رنگی، مقوا و وسایل تزئینی یک دوربین زیبایی یاب می سازیم. از دانش آموزان می خواهیم در همان لحظه دوربین را روی چشم هایشان بگذارند و نعمت های زیبایی را که از چشم دوربین می بیند نام ببرد؛ زیبایی های اطراف را ببینند و عکس بگیرند و بگویند. به گونهای که هرچیزی زیبا دیدند صدای چیک چیک به به در بیاورند.