دعاهای کوتاه

دانش‌آموزان دعاهای کوتاهی را که در زندگی روزمره کاربرد دارند همراه با خواص و آثار آنها یاد بگیرند و صدای خود را ضبط کنند و برای دوستان و خانواده خود یاد بدهند. یکی از بهترین نمونه‌ها دعاهای دعا های صحیفه فاطمیه می‌باشد.