دستبند یادآوری

تلاش موفقیت آمیز برای «نه» گفتن به یک یا دو مورد مشخص در زندگی دانش‌آموز، از محورهای مهم فعالیت‌های پایه سوم است. از دانش‌آموزان می‌خواهیم هرکس یک مورد مشخص برای «نه» گفتن را برای خود تعیین کند. این موقعیت می‌تواند یک مورد یکسان برای همه و مربوط به قوانین کلاس باشد؛ مانند بی اجازه از کلاس بیرون نرفتن، کثیف کردن کلاس و… یا موقعیتی به انتخاب هریک از دانش‌آموزان باشد. بهتر است آنها را در انتخاب این مورد راهنمایی کنیم. وسایل درست کردن یک دستبند را به تعداد اعضای کلاس تهیه کنیم و یا از قبل به بچه‌ها اعلام کنیم این وسایل را با خود به همراه بیاورند. پس از مشخص کردن کاری که می‌خواهند به آن «نه» بگویند، هرکس مشغول ساخت دستبندی برای خود می‌شود؛ دستبندی که با دیدن آن به یاد تعهدش برای نه گفتن به آن کار خاص می‌افتد.