درخت دین‌داری

2 متر کاغذ الگو تهیه کنند و به دیوار اتاقشان بچسبانندو دانش‌آموز مقابل کاغذ بایستد بدنش به عنوان تنه درخت باشد سپس دستانش را به سمت بالا باز کند در مسیر دستانش مادر شاخه های درخت را بکشد سپس دانش‌آموز دستانش را در جهت های مختلفی باز کند و شاخه های درخت کامل کشیده شود سپس درخت را ببرند و بر روی دیوار اتاق نصب کنند. این درخت را با استفاده از یونولیت، یا شاخه‌های خشک درخت، چوب، مفتول یا به وسیله مقوا یا کاغذ رنگی و.. نیز می‌توان ساخت و به دیواراتاق  چسباند.

سپس هریک از دانش‌آموزان به همراه خانواده خود هرشب دست هایشان را روی کاغذ سبزی میکشند و قیچی می‌کنند و کار دیندادانه ای که انجام داده اند را روی آن می‌نویسند و به شاخه درخت می‌آویزند و در مراحل مختلف تصویر درخت یاری دین را برای معلم ارسال می‌کنند.