دایره‌های خوبی

این بازی را در محوطه باز یا نمازخانه می‌توان انجام داد. چند دایره با شماره یا رنگ‌های مختلف روی زمین مشخص می‌کنیم. دایره‌ها باید آنقدر بزرگ باشند که همه بتوانند درونش بایستند. یک فهرست از صفات خوب را که هرکدام یک کد رنگی یا عددی مخصوص به خود دارد، روی یک دیوار نصب می‌کنیم یا به چند نفر به عنوان سرگروه می‌دهیم. برای مثال صداقت = سبز، خوش‌قلبی = نارنجی؛ و یا مهربانی = 3، گذشت = 4 و… . صفات را یکی یکی نام می‌بریم و بچه‌ها شماره یا رنگ آن را از روی فهرست پیدا کرده و به سرعت درون دایره مربوط به آن می‌ایستند. هرچه سرعت خواندن صفات را بیشتر کنیم به هیجان بازی افزوده می‌شود. در این بازی به دانش‌آموزان القاء می‌کنیم که همه آنها تمام این صفات خوب و پاک را در درون خودشان دارند.