داستان و نمایش

هدف تربیتی سوره مبارکه کوثر در این پایه یعنی نزدیک و شبیه پیامبر شدن به واسطه بروز صفات نیکو در دانش‌آموزان، می‌تواند در قالب نمایش توسط دانش‌آموزان در کلاس اجرا شود؛ همچنین می‌توانیم این موضوعات را در قالب داستان به شکلی جذاب برای بچه‌ها تعریف کنیم. در این پایه همان‌طور که در بخش «چگونگی بیان سوره» اشاره شد خواندن داستان از روی کتاب یا متن هم می‌تواند بسته به سطح دانش‌آموزان جذاب باشد.